top of page
  • makhoulweb

הצהרת הון

עודכן: 15 ביוני 2022

המדריך שלך להצהרת הוןסעיף 135 (1) (א) לפקודת מס הכנסה קובע כי פקיד השומה רשאי לדרוש מכל נישום למלא הצהרת הון.

בדרך כלל הנישום מקבל דרישה להכנת הצהרת הון תוך 3 או 4 חודשים מיום פתיחת העסק (עוסק מורשה פטור או בעל מניות בחברה ), ולאחר מכן צפוי כל 3/4 שנים לקבל הצהרת הון נוספת. הנישום נדרש להגיש את ההצהרה בתוך 120 יום ממועד קבלתה. אי הגשה או איחור בהגשה של הצהרת ההון הינה עבירה על החוק וגוררת עונשים וקנסות עפ"י חוק.


הצהרת הון היא טופס המוגש למס הכנסה ומספק תמונת מצב למצב ההון של הנישום לנקודת זמן מדויקת. הטופס מאפשר למס הכנסה הן לאמוד את מצב ההון ברגע נתון והן להצביע על אילו שינויים שחלו בין הצהרה אחת לשנייה.

מטרתה של הצהרת ההון היא לסייע לרשויות המס לגלות הכנסות שלא מדווחות בדוחות השנתיים , ותוך כך לקבוע את סבירות הכנסתו של הנישום בפועל. כלומר, לקבל תמונה מלאה ולוודא כי אכן יש הסבר מאחורי כל גידול או קיטון שמוצג בהון.

הצהרת הון מורכבת מהנכסים בניכוי ההתחייבויות העסקיות והפרטיות, בארץ ובחו"ל של הנישום. הנישום נדרש לדווח על ההון של התא המשפחתי שלו. הצהרת ההון מחולקת לשני חלקים - הון הקשור לעסק שלכם (כמו רווחים מעסקאות) והון השייך אליכם באופן אישי (כמו רכישת בית למגורים). בהתאם, ניתן למצוא בתוכה דרישה לפירוט רכוש כמו עו"ש בבנקים, תכניות חיסכון, ניירות ערך, נכסי מקרקעין, הון עצמי, כלי רכב, תכולת בית , לצד התחייבויות כספיות שונות, כמו הלוואות או משכנתא. כל נכס והתחייבות המדווחים בהצהרת הון נרשמים לפי הסכום ששולם בגינם ולא הערך שלהם בשוק יוגשו בליווי מסמכים מאמתים כמו אישורי בנקים, אישורי קופות גמל וכדו' בנוסף, יש להצהיר גם על נכסים שהתקבלו בירושה/ במתנה בעלות אפס ולהמציא מסמכים מבססים בהתאם כגון: צו ירושה, הסכם מתנה וכדו'.

הצהרת ההון הראשונה חשובה ביותר מאחר והיא מהווה את נקודת הפתיחה לצורך השוואה. כאשר הנישום קיבל הצהרת חוזרת (לרוב לאחר 3-4 שנים ממועד ההצהרה הקודמת), יש לבצע השוואת הון בין שתי ההצהרות. לצורך החישוב של ההפרש בין שתי הצהרות ההון עלינו בהתחלה לחשב את הגידול או הקיטון בהון ולחשב הכנסה פנויה שהייתה לנישום בשנים הללו.

במקרה ויש הפרש בלתי מוסבר יכול פקיד השומה לדרוש תשלום מס נוסף.


* כל האמור לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי ואין מהווה כל המלצה.

משרד רואי חשבון מחול כמאל ולמא - חיפה


 


17 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מס שבח

מה הוא מס שבח? מס שבח מחושב בעת מכירת דירה או כל מקרקעין כהגדרתו בחוק, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח "שבח" נובע מההשבחה שנעשתה בכנס, כלומר - ההפרש בין מחיר המכירה של הדירה לבין המח

Comments


פתיחת עסק חדש בישראל
bottom of page